การแต่งกาย


เครื่องแบบนักศึกษา: วันงานพิเศษ

Uniform_m_full
ชาย: หน้า-หลัง

Uniform_f_full
หญิง: หน้า-หลัง

เครื่องแบบนักศึกษา: วันสอบ

Uniform_m_long
ชาย: หน้า-หลัง

Uniform_f_long
หญิง: หน้า-หลัง

เครื่องแบบนักศึกษา: วันธรรมดา (นักศึกษาปีหนึ่งขึ้นไป)

Uniform_m_Short
ชาย: หน้า-หลัง

Uniform_f_Short
หญิง: หน้า-หลัง

เครื่องแบบนักศึกษา: วันธรรมดา (นักศึกษาปีสองขึ้นไป)

Uniform_m_Casual
ชาย: หน้า-หลัง

Uniform_f_Casual
หญิง: หน้า-หลัง