สายบริหาร


Fac_BusAd_Feature

ข้อมูลสายบริหาร

สั่งสอนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในด้านธุรกิจ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารธุรกิจที่ดี สร้างความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์เรื่องทิศทาง เผื่อจำเป็นต้องชิ่งออกจากธุรกิจที่ล้มเหลว

 

สีประจำสาย

นํ้าเงิน-ฟ้า

 

รูปภาพ

FacSelect_BusAd